Sheena Greitens kaltina buvusį Misūrio gubernatorių. Ericas Greitensas pradėjo „kampaniją, kuria siekiama sugriauti mano reputaciją“ | Ap

2 Darvino sąsiuviniai, dingę 20 metų, grąžinti į JK biblioteką |  Ap

KOLUMBIJA, Mo. Sheena Chestnut Greitens sako, kad nuo tada, kai ji apkaltino savo buvusį vyrą ir buvusį Misūrio valstijos gubernatorių Eriką Greitensą piktnaudžiavimu, jis tapo „nesusilaikęs“ ir pradėjo kampaniją, kuria siekiama sugriauti jos reputaciją.

„Kai gresia pavojus jo politinei ateičiai, jis tampa nepastovus, nepastovus, prievartinis ir grasinantis“, – sakė Greitensas ketvirtadienį prisiekusiame Boone apygardos apygardos teisėjo Leslie Schneider pareiškime. „Jis kaltina mane netiesa ir kuria sąmokslo teorijas apie tai, kad aš bendradarbiauju su jo „priešais“, kai aš nieko tokio nepadariau.

Šiam puslapiui reikalingas Javascript.

Kad galėtumėte skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas „Javascript“. Įjunkite jį savo naršyklės nustatymuose.

kAm 966 USD? 2 vC6: E6? D[ 2? 2DD@4:2E6 AC@76DD@C 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 %6I2D[ 😀 D66<:?8 E@ >@G6 2 4FDE@5J 42D6 :?G@=G:?8 E96 4@FA=6’D EH@ D@?D[ 286D f 2?5 d[ E@ pFDE:?] x? 2 DH @ C? 277: 52G: E @? | 2C49 a”.[ D96 244FD65 tC:4 vC6:E6?D[ 2 #6AF3=:42? CF??:?8 7@C &]$]$ 6? 2E6[ @7 A9JD:42= 23FD6[ :?4=F5:?8 42FD:?8 @?6 @7 E96:C D@?D E@ =@D6 2 E@@E9]k ^ Am

kAm 96 USD D2: 5 D96 H @ F = 5 AC @ G: 56 5 @ 4F> 6? E2E: @? @ 7 96C 23FD6 4 = 2:> D]k ^ Am

kAm „w6 2 = D @ 4 = 2:> D E92E E96D6 2 == 682E: @? D 92G6? 6G6C 366? C6A @ CE65j:? 724E[ E96J H6C6 C6A@CE65 E@ >F=E:A=6 =2HJ6CD[ E96C2A:DED 2?5 @FC >65:2E@C[ 😕 a_`g 2?5 27E6CH2C5[” $966?2 vC6:E6?D D2:5]k ^ Am

kAm “x H: == AC @ G: 56 4 @? E6> A @ C2? 6 @ FD 5 @ 4F> 6? E2E: @? @ 7 E96 C6 = 6G2? E 4 @ >> F?: 42E: @? D[ 2D H6== 2D A9@E@8C2A9:4 6G:56?46 @7 >J 49:=5’D a_`h :?;FC:6D[ E@ E96 4@FCE 2E E96 2AAC@AC:2E6 E:>6[” D96 D2:5]k ^ Am

kAm 966 USD? 2 vC6: E6? D D2: 5:? 255: E: @? E @ 42FD:? 8 @? 6 D @? E @ = @ D6 2 E @@ E9[ 5FC:?8 2? 2C8F>6?E 😕 pAC:= a_`g[ “tC:4 <?@4<65 >6 5@H? 2?5 4@?7:D42E65 >J 46==A9@?6[ H2==6E 2?5 <6JD D@ E92E x H2D F?23=6 E@ 42== 7@C 96=A @C 6IEC:42E6 >JD6=7 2?5 @FC 49:=5C6? 7C@> @FC 9@>6 2E x??D3C@@<]”K ^ Am

kAmtC: 4 vC6: E6? D[ 😕 2 DE2E6>6?E |2C49 a`[ 42==65 E96 2==682E:@?D “4@>A=6E6=J 723C:42E65” 2?5 “32D6=6DD]”K ^ Am

kAmw6 = 2E6C 2AA62C65 2D 2 8F6DE @? $ E6G6 q2 ?? @? ‘D “(2C # @@>” A @ 542DE[ 😕 H9:49 96 244FD65 9:D 6IH:76 @7 2:5:?8 A@=:E:42= @A6C2E:G6D[ :?4=F5:?8 #x}~D — “#6AF3=:42?D 😕 ?2>6 @?=J” — H9@ @AA@D6 9:D 42?5:524J] w6 4 = 2:> 65 $ 6? 2E6 |:? @ C: EJ {6256C |: E49 | 4r @ ?? 6 == H2D 369:? 5 E96 677 @ CE]k ^ Am

kAm “tC: 4’D 3692G: @CD:? 46 b ^ a`: D 4 @? D: DE6? EH: E9 D6G6C2 = A2EE6C? D E92E x 92G6 AC6G: @ FD = J 6IA6C: 6? 465[” $966?2 vC6:E6?D D2:5 %9FCD52J] „W6 FD6D H @ C5D =: <6 '? 2DEJ' 2? 5 'G: 4: @FD' E @ 56D4C: 36> J 3692G: @C[ 2?5 E9C62E6?D E@ ECJ E@ E2<6 >J 49:=5C6? 2H2J]k ^ Am

kAm “w6 5: 5 6249 @ 7 E96D6 E9:? 8D:? yF? 6 a_`g[ =625:?8 >6 E@ =62G6 @FC 9@>6 H:E9 >J 49:=5C6? @FE @7 762C 7@C @FC D276EJ[ 2?5 96 92D 5@?6 6249 @7 E96> 282:? E9:D H66< 2?5 =2DE H66<[” D96 D2:5] „% 96 G: 56 @ E92E 96 A @ DE65 @? b ^ skelbimas: D 2 A2CE: 4F = 2C = J EC @ F3 =:? 8 56> @? DEC2E: @? @ 7 9: D> 6? E2 = DE2E6 H96? 96 A6C46: G6D 9: DA @ =: E: 42 = =: 76 E @ 36 F? 56C E9C62E]”k ^ Am

kAmx? E92E G: 56 @[ vC6:E6?D[ 2AA62C:?8 H:E9 2 C2DAJ G@:46 2?5 F?<6>AE 92:C[ A=2465 3=2>6 7@C E96 D42?52= @? |4r@??6== 2?5 #6AF3=:42? A@=:E:42= DEC2E68:DE z2C= #@G6[ 42==:?8 E96> “5:D8FDE:?8 4@H2C5D” 2?5 D2J:?8 “ECF6 A2EC:@ED[ ECF6 4@?D6CG2E:G6D[ H6 2C6 4@>:?8 7@C J@F]”K ^ Am

kAm “tC: 4’D @FE @ 7 4 @ FCE DE2E6> 6? ED 2C6 AC @ 76DD: @? 2 == J 52> 28:? 8 E @> JH @ C <:? AF3 =: 4 A @ =: 4J 2? 5? 2E: @? 2 = D64FC: EJ[” $966?2 vC6:E6?D D2:5] 65 E92E x DA6? E DAC:? 8 3C62 <:? (2D9:? 8E @?[ s]r][ E@ A=2? 2 A@=:E:42= 2EE24< @C496DEC2E65 3J ‘A@=:E:42= @A6C2E:G6D[’ ?2>:?8 |4r@??6== 2?5 #@G6]k ^ Am

kAm „w6 D2: 5 E92E ‘E96J’ HC @ E6 E96 277: 52G: E 2? 5 E92E: E H2D 5: DEC: 3FE65 E @ E96 AC6DD:? (2D9:? 8E @?[ s]r][” D96 D2:5] “} @? 6 @ 7 E96D6 4 = 2:> D 2C6 ECF6]x H6? EE @ (2D9:? 8E @?[ s]r][ E@ 5:D492C86 >J C6DA@?D:3:=:E:6D 2D 2 A2:5 6>A=@J66 2?5 76==@H 2E E96 p>6C:42? t?E6CAC:D6 x?DE:EFE6[ 2?5 >J 4@?G6CD2E:@?D E96C6 H6C6 23@FE p>6C:42? ?2E:@?2= D64FC:EJ 2?5 &]$]A @ =: 4J E @ H2C5D r9:? 2]”k ^ Am

kAm 966 USD? 2 vC6: E6? D? @ E6D E92E D96 92D C67FD65 E @ 4 @ >> 6? E @? E96 42D6:? E96? 6HD> 65: 2 56DA: E6 tC: 4 vC: 6E6? D 8: G:? 8? F> 6C @ FD:? E6CG: 6HD @? E96 E @ A: 4]k ^ Am

kAm “x H @ F = 5 =: <6 E @ 4 @? E:? F6 E @ C6DEC: 4E> J 4 @ >> 6? ED @? E9: DE @ E96 4 @ FCEC @@>[” $966?2 vC6:E6?D D2:5[ “3FE :E H:== 36 5:77:4F=E E@ 5@ D@ :7 H6 42??@E C6D@=G6 E96 BF6DE:@? @7 H96C6 E9:D 42D6 D9@F=5 36 564:565 F?E:= |2J af[ 3642FD6 x 6IA64E x H:== 92G6 E@ 8@ E9C@F89 EH@ >@?E9D @7 F?ECF6 AF3=:4 2EE24<D @? >J 492C24E6C[ >@E96C9@@5 2?5 AC@76DD:@?2=:D>]”K ^ Am

kAm 96 USD D2: 5 9: D 4 @? E:? F65 2EE24 96C 23: =: EJ E @ AC @ G: 56 7 @ C E96: CD @? D]k ^ Am

kAm „tC: 4: D? @E C6BF: C65 E @ A2J C68F = 2C 49: = 5 DFAA @ CE 2D A2CE @ 7 @FC @C: 8:? 2 = 28C66> 6? E[” $966?2 vC6:E6?D D2:5[ “>62?:?8 E92E :E 😀 6DA64:2==J :>A@CE2?E E92E 9:D 2EE24<D 5@ ?@E E9C62E6? >J H@C< 2?5 >J 23:=:EJ E@ 36 E96 >2:? 7:?2?4:2= DFAA@CE 7@C @FC D@?D]”K ^ Am

kAm ——— k ^ Am

kAm © a_aa k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]DE = E @ 52J]4 @> ^ Qm $% {E @ 52J]4 @> k ^ 2m]s: DEC: 3FE65 3J% C: 3F? 6 r @? E6 E p86 4J[ {{r]k ^ Am

Autorių teisės, 2022 m. Tribune turinio agentūra.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.