Peru įvedė komendanto valandą Limoje, plintant smurtiniams protestams dėl infliacijos | Ap

2 Darvino sąsiuviniai, dingę 20 metų, grąžinti į JK biblioteką |  Ap

Peru prezidentas antradienį paskelbė komendanto valandą sostinėje Limoje, siekdamas sustabdyti pastarosiomis dienomis suaktyvėjusius smurtinius protestus prieš infliaciją, dėl kurių kilo susirėmimai su policija, laikinas maisto trūkumas ir tiekimo grandinės sutrikimai.

Prezidentas Pedro Castillo paskelbė apie šią priemonę kreipdamasis į tautą pirmadienio vakarą, paskelbdamas nepaprastąją padėtį Limoje ir netoliese esančiame Callao uostamiestyje. Komendanto valanda galios nuo 2 val. vietos laiku iki 23.59 val

Šiam puslapiui reikalingas Javascript.

Kad galėtumėte skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas „Javascript“. Įjunkite jį savo naršyklės nustatymuose.

kAmw6 2 = D @ 42 == 65 2> 66E:? 8 H: E9 E96 9625 @ 7 r @? 8C6DD[ |2C:2 56= r2C>6? p=G2[ 2?5 A2CEJ =6256CD E@ 5:D4FDD E96 D:EF2E:@?[ 244@C5:?8 E@ 2 DE2E6>6?E 7C@> E96 AC6D:56?E:2= @77:46]k ^ Am

kAmr2DE: == @ DFCG: G65 2 D64 @? 5:> A6249> 6? E 2EE6> AE 3J r @? 8C6DD @? | 2C49 ah @? = JE @ 7:? 5 2? @ E96C 4C: D: D 3C6H:? 8 @? E96 DEC66ED]u2C> 6CD 2? 5 ECF4 <6CD DE2865 AC @ E6DED 282:? DE E96 C: D:? 8 4 @ DE @ 7 7F6 = 2? 5 76CE: =: K6CD = 2DE H66 <[ E6>A@C2C:=J :?E6CCFAE:?8 E96 DFAA=J @7 7@@5 E@ E96 42A:E2=] ~ G6C E96 H66 <6? 5 E96 AC6D: 56? E = @ H6C65 7F6 = E2I6D 2? 5:? 4C62D65 E96>:?:> F> H286 3J `_T E @ 96 = A! 6CFDE: 88? =:? 8 H: E9 E96 72DE6DE:? 7 = 2E: @? 😕 ac J62CD]* 6E E96> 62DFC6D 5: 5 =: EE = 6 E @ 2AA62D6 3FD 5C: G6CD[ >@DE @7 E96> H@C<:?8 :?7@C>2= ;@3D H:E9@FE 7:I65 D2=2C:6D[ 2?5 H9@ 3682? 2 DEC:<6 |@?52J]k ^ Am

kAm% 96 8 @ G6C?> 6? E 56A = @ J65 E96 2C> J | @? 52J 27E6C 3FD 5C: G6CD 3 = @ 4 <65 9: 89H2JD]% 96 4 @ F? ECJ'D F 2 = EFC2 = 6IA @ CED[ :?4=F5:?8 3=F636CC:6D[ 2G@425@D 2?5 8C2A6D[ 2C6 ?@H DF776C:?8 5:DCFAE:@?D[ 244@C5:?8 E@ 2? 2DD@4:2E:@? @7 6IA@CE6CD]k ^ Am

kAm! 6CF’D 5 @ == 2C 56? @>:? 2E65 3 @? 5D 5F6 a_d_[ 2>@?8 E96 ?2E:@?’D >@DE EC2565[ 76== =6DD E92? @?6 46?E E@ `ae]c 46? ED @? E96 &]$]5 @ == 2C:? 62C = J} 6H* @ C

6CFG: 2? = @ 42 = 2DD6ED 925 2 DEC @? 8 DE2CE E @ E96 J62C 56DA: E6 A @ =: E: 42 = 9625H:? 5D]% 96 D @ =[ H9:49 92D?’E DE2CE65 EC25:?8 @? %F6D52J J6E[ 😀 E96 E9:C5 36DE A6C7@C>6C 2>@?8 >2;@C 4FCC6?4:6D E9:D J62C[ FA `_T 282:?DE E96 5@==2C] % 96? 2E: @? ‘D DE @ 4 @ C6 E92? b_T:? 5 @ == 2C E6C> D[ C2?<:?8 D64@?5 2>@?8 ha 36?49>2C< :?56I6D EC24<65 3J q=@@>36C8]k ^ Am

kAm {2H> 2 <6CD 2? 5 D6?: @ C @ 77: 4: 2 = DH: == 36 23 = 6 E @ H @ C <2D? @C> 2 = 5FC: 8 E96 4FC76H[ 2?5 4:E:K6?D 😕 6DD6?E:2= 3FD:?6DD6D :?4=F5:?8 A92C>24:6D 2?5 DFA6C>2C<6ED H:== 36 2==@H65 E@ >@G6 23@FE E96 4:EJ[ |:?:DE6C @7 yFDE:46 u6=:I r96C@ D2:5 😕 2? :?E6CG:6H H:E9 #25:@ tI:E@D2] * 6E r2DE: == @ ‘D 564: D: @? : D =: <6 = JE @ 7FCE96C 6C @ 56 9: DA @ AF = 2C: EJ[ 244@C5:?8 E@ r:E:8C@FA x?4 DEC2E68:DED]k ^ Am

kAm “(6 5 @? @E CF = 6 @FE 2 7FEFC6 AFD9 3J r @? 8C6DD E @:> A6249 E96 AC6D: 56? E[” r:E: DEC2E68:DED :?4=F5:?8 s:C< (:==6C HC@E6 😕 2 C6D62C49 C6A@CE] „(9: = 6 E96 AC6D: 56? E 925 E96 G @ E6D E @ 2G @: 5 36:? 8 @ FDE65 EH @ H66

kAm ~? | @? 52J[ 6G6? 9@FD6H:G6D 2?8CJ H:E9 C:D:?8 7@@5 4@DED ;@:?65 E96 AC@E6DED] @ @ 42 => 65: 2 D9 @ H65>:?: > 2C <6ED 36:? 8 = @@ E65:? E96 D @ FE96C? C68: @? @ 7 x42 2? 5 D49 @@ = 4 = 2DD6D H6C6 DFDA6? 565 F? E: =% F6D52J 2>: 5 E96 492 @ D]k ^ Am

kAmr @? DF> 6C AC: 46D:? ::> 2 C @ D6 e]gaT:? 2C49 7C @> 2 J62C 62C =: 6C[ E96 >@DE D:?46 pF8FDE `hhg[ 2?5 >F49 23@G6 E96 46?EC2= 32?<’D E2C86E @7 aT[ A=FD @C >:?FD ` A6C46?E286 A@:?E] ! C: 46D 4 =:> 365 `]cgT 7C @> u63CF2CJ[ 23@G6 E96 >65:2? 7@C642DE 7@C 2 _]skrybėlė:? 4C62D6:? 2 q = @@> 36C8 DFCG6J @ 7 64 @? @>: DED]k ^ Am

kAm! 6CF’D 46? EC2 = 32? <: D 6IA64E65 E @ C2: D6: ED 36? 49> 2C <:? E6C6DE C2E6 3J 92 = 7 2 A6C46? E286 A @:? E @? % 9FCD52J E @ c]dT[ :ED ?:?E9 4@?D64FE:G6 :?4C62D6 E92E 92D D@ 72C E@E2=65 bfd 32D:D A@:?ED @7 >@?6E2CJ E:89E6?:?8 D:?46 pF8FDE]k ^ Am

k9C ^ m

kAm © a_aa q = @@> 36C8 {]!]’: D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]3 = @@> 36C8]4 @> Qm3 = @@> 36C8]4 @>]k ^ 2m s: DEC: 3FE65 3J% C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k ^ Am

Autorių teisės, 2022 m. „Tribune Content Agency“.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.