Nebraska nepaiso gubernatoriaus atsisakymo teikti pagalbą nuomai Ap

2 Darvino sąsiuviniai, dingę 20 metų, grąžinti į JK biblioteką |  Ap

LINCOLN, Neb. (AP) – Nebraskos įstatymų leidėjai antradienį nesugebėjo panaikinti vyriausybės. Pete’as Rickettsas vetavo įstatymo projektą, dėl kurio jis būtų priverstas kreiptis dėl 120 mln.

Vienų rūmų įstatymų leidžiamosios valdžios rėmėjams pritrūko vieno balso iki 30, kurių jiems reikėjo, kad įveiktų respublikonų gubernatoriaus atsisakymą skirti pinigų.

Šiam puslapiui reikalingas Javascript.

Kad galėtumėte skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas „Javascript“. Įjunkite jį savo naršyklės nustatymuose.

kAm> 2H> 2 <6CD H9 @ AFD965 7 @ C} 63C2D <2 E @ D66 2 <6D? @ D6? D6 E @ EFC? 2H2J E96> @? 6J[ 6G6? :7 E96 DE2E6 ?6G6C FD6D :E 2==] } 63C2D <2 4 @ F = 5:? G6DE E96: 5 = 6> @? 6J[ 7@C :?DE2?46[ 2?5 <66A E96 62C?65 :?E6C6DE :7 E96 7656C2= 8@G6C?>6?E C6BF:C6D E96 DE2E6 E@ C6EFC? H92E 5@6D?VE 86E DA6?E]k ^ Am

kAm “x7: E 42? 96 = A @? 6 @C EH @ 72>: =: 6D:? J @ FC 4 @ >> F?: E: 6D[ H9J ?@E G@E6 J6Dn” D2:5 E96 3:==’D DA@?D@C[ ~>292 $6?] yFDE :?[2J? 6]”% 96C6’D? @E 2 5 @ H? D: 56]” k ^ Am

kAm #: 4 <6EED 2? 5 @ E96C 4C: E: 4D 92G6 2C8F65 E92E} 63C2D <2 DE: == 92D Sb_>: ==: @? 😕 F? DA6? E> @? 6J 7C @> 2? 62C =: 6C C @ F? 5 @ 7 7656C2 = 2:5]k ^ Am

kAm #: 4 <6EED 2C8F65:? 9: D G6E @ = 6EE6C E92E E96> @? 6J H: == 6? 4 @ FC286 8 @ G6C?> 6? E 56A6? 56? 46 H96? E96 H @ CDE @ 7 E96 A2? 56>: 4 92D A2DD65]w6 2 = D @ A @:? E65 E @} 63C2D <2'D a]`TF? 6> A = @ J> 6? E C2E6[ E96 =@H6DE ?2E:@?2==J[ 2?5 E96 DE:==F?FD65 42D9]k ^ Am

kAm “(6 42 ?? @ E; FDE: 7J 2D <:? 8 7 @ C 7656C2 = C6 =: 67 H96?} 63C2D <2 92D E96 = @ H6DE F? 6> A = @ J> 6? E C2E6:? E96? 2E: @? 2? 5: D? @ = @? 86C:? 2 DE2E6 @ 7 6> 6C86? 4J[” #:4<6EED D2:5 😕 9:D G6E@ =6EE6C]k ^ Am

kAm% 96 &]$]% C62DFCJ s6A2CE> 6? E k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ 4 @ C @? 2G: CFD A2? 56>: FD 4 ? 6DD 962 = E9 4_55daea7_c4bcfg4fbe244c`7eb6ec_Qm2 ?? @ F? 465:? ~ 4E @ 36Ck ^ 2m E92E: EH @ F = 5 D9F77 = 6 D @> 6 @ 7 E96> @? 6J 7C @> AC @ 8C2> D E92E 5 @? VE? 665: EE @ E9 @ D6 H96C6 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ 4 @ C @? 2G: CFD A2? 56>: 4 962 = E9 ae_3h4gg2_g2`443fgchc4hge ? } 63C2D <2'D 42D6[ =2H>2<6CD 2?5 9@FD:?8 25G@42E6D D2:5 E92E H@F=5 >62? 6IEC2 >@?6J 7@C ~>292 2?5 {:?4@=?[ H9:49 92G6 D6A2C2E6 AC@8C2>D[ 3FE ?@E E96 C6DE @7 E96 =2C86=J CFC2= DE2E6]k ^ Am

kAm} 63C2D <2 H: == DE: == 92G6 c_T @ 7: ED S`a_>: ==: @? 2G2: = 23 = 6 F? E: = a_ad[ @C 23@FE Sd` >:==:@?] % 96 C6> 2:?:? 8> @? 6J[ 23@FE Sf_ >:==:@?[ 4@F=5 36 C62==@42E65 E@ ~>292j DFCC@F?5:?8 s@F8=2D r@F?EJj E96 4:EJ @7 {:?4@=? 2?5 DFCC@F?5:?8 {2?42DE6C r@F?EJ]k ^ Am

kAm $ E2E6D 2? 5 = @ 42 =: E: 6D 92G6 F? E: = $ 6AE6> 36C E @ DA6? 5 E96: C D92C6 @ 7 E96 7: CDE Liūdnas 3: ==: @? 2 == @ 42E65[ <?@H? 2D t#p`[ 2?5 E96 D64@?5 Sa`]dd 3: ==: @?[ <?@H? 2D t#pa[ 3J a_ad]k ^ Am

kAm &? 56C 7656C2 = CF = 6D[ E96 >@?6J 42? 36 FD65 7@C C6?E2= 2DD:DE2?46[ D6CG:46D E@ AC6G6?E 6G:4E:@?D 2?5 277@C523=6 9@FD:?8 24E:G:E:6D]k ^ Am

kAm ~ E96C 4 @? D6CG2E: G6 = 2H> 2 <6CD BF6DE: @? 65 E96 = @? 8 E6C> 4 @? D6BF6? 46D @ 7 E96 7656C2 = 8 @ G6C?> 6 EVD6 A2 >: 4 DA6? 5:? 8]k ^ Am

kAm “pE D @> 6 A @:? E H6 92G6 E @ DE @ A[” D2:5 $6?] rFCE uC: 6D6?[ @7 w6?56CD@?] „% 96C6: D? @ DF49 E9:? 8 2D 7C66> @? 6J][96?X962CE92EE6C>[ :E 86ED >6 H@F?5 FA] * @ FVC6 E2 <:? 8> @? 6J 7C @> D @> 6 @? 6 2? 5 8: G:? 8: EE @ D @> 6 @? 6 6 = D6[ @C J@FVC6 ;FDE AC:?E:?8 >@?6J] t: E96C H2J[ :E 9FCED }63C2D<2]”K ^ Am

kAm} @? AC @ 7: E 9 @ FD:? 8 25G @ 42E6D 92G6 D2: 5> 2? J C6D: 56? ED 2C6 DE: == 9FCE:? 8 7C @> E96 A2? 56>: 4 2? 5? 665 96 = AE @> 2 <6 C6? E A2J> 6? ED]$ @> 6 92G6 D2: 5 E96 2AA =: 42E: @? AC @ 46DD 7 @ C C6? E2 = 2DD: DE2? 46: D 4F> 36CD @> 6[ H9:49 😀 H9J 56>2?5 2AA62CD E@ 36 =@H 😕 D@>6 A2CED @7 E96 DE2E6[ 3FE D@>6 C6?E6CD 2C6 DE:== 86EE:?8 6G:4E65]k ^ Am

kAm “(9J 2C6 H6 EFC?:? 8 @FC 324 <@? E96 A6 @ A = 6 H9 @ 4 @ F = 5 A @ E6? E: 2 == J FD6 E9: DnQ 2D <65 DE2E6 6 USD ? ]| 2C 2?[ @7 $6H2C5] ? XEVD; FDE 2 3FD:? 6DD 564: D: @? E92E 92D 2 = @ E @ 7 FAD: 56 2? 5? @E @? 6?: 4 <6 = @ 7 5 @ H? D: 56]”k ^ Am

k9C ^ m

kAmu @ == @ H vC2? E $ 49F = E6 @? % H: EE6Ci k2 9C67lQ9EEADi ^^ EH: EE6C]4 @> ^ vC2? E $ 49F = E6Qm9EEADi ^^ EH: EE6C]4 @> ^ vC2? E $ 49F = E6k ^ 2mk ^ Am

Autorių teisės 2022 The Associated Press. Visos teisės saugomos. Šios medžiagos negalima skelbti, transliuoti, perrašyti ar platinti be leidimo.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.