Naujosios Meksikos demokratai prieš rinkimus siekia mokesčių nuolaidų | Ap

Naujosios Meksikos demokratai prieš rinkimus siekia mokesčių nuolaidų |  Ap

SANTA FE, NM (AP) – Demokratų įstatymų leidėjai antradienį pareikalavo vienkartinių išmokų Naujosios Meksikos gyventojams po 500 USD vienam asmeniui arba 1 000 USD vienam namų ūkiui, kad kompensuotų dideles degalų kainas ir siautėjančią infliaciją.

Pagalbos paketu būtų paskirstyta beveik 700 milijonų dolerių suaugusiems visų pajamų lygių gyventojams, įskaitant mažas pajamas gaunančius arba visai nemokančius vyresnio amžiaus žmones, kurie paprastai nemoka mokesčių ir dokumentų neturintiems imigrantams.

Šiam puslapiui reikalingas Javascript.

Kad galėtumėte skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas „Javascript“. Įjunkite jį savo naršyklės nustatymuose.

kAm% 96 3: == 4 = 62C65: ED 7: CDE = 68: D = 2E: G6 9FC5 = 6 H: E9 E96 6? 5 @ CD6> 6? E @ 7 E96 = 625 w @ FD6 3F586E 4 @ >>: EE66 @? 2 `_ e A2CEJ =:? 6 G @ E6[ H:E9 #6AF3=:42?D 😕 @AA@D:E:@?]k ^ Am

kAmuF6 = AC: 46D 2C6 E2 <:? 8 2 3: E6 @FE 9 @ FD69 @ = 5 7:? 2? 46D 2E E96 D2> 6 E:> 6 E92E} 6H | 6I: 4 @ DE2E6 8 @ G6C ?> 6? E: D 6IA6C: 6? 4: 8 2 7:? 2? 4: 2 = H:? 572 == 7C @> C64 @ C5 D6EE: ? 😕 E96! 6C>: 2? q2D 😕 E92E 6IE6? 5D:? E @% 6I2D]} 6H | 6I: 4 @ = 2DE J62C DFCA2DD65} @ CE9 s2 <@ E2 E @ 364 @> 6 E96} @]a @: = AC @ 5F46C:? E96? 2E: @? 369:? 5% 6I2D]k ^ Am

kAm $ FAA @ CE6CD @ 7 E96 AC @ A @ D65 A2J> 6? ED[ :?4=F5:?8 s6>@4C2E:4 v@G] |: 496 == 6 {F; 2? vC: D92>[ D2J :E 😀 :?4F>36?E @? DE2E6 8@G6C?>6?E E@ 96=A A6@A=6 6IA6C:6?4:?8 7:?2?4:2= 92C5D9:A 5F6 E@ :?7=2E:@?]k ^ Am

kAm # 6AF3 =: 42? D = 68: D = 2E @ CD H2C? 65 E92E C632E6D H @ F = 5 @? = J DE @ <6:? 7 = 2E: @? 2? 5 AFD9 FA 4 @? DF> 6C AC: 46D 7FCE96C]% 96J 4C: E: 4: K65 E96 E:>:? 8 @ 7 DE2886C65 C632E6D = 625:? 8 FA E @ E6>66} 86? 6C2 = 6 = 64E: @? 2D {F; 2? vC: D92> D66 😕 @ 77: 46]k ^ Am

kAm # 6AF3 =: 42? DE2E6 # 6A]# 2? 52 = rC @ H56C @ 7 r = @ G: D D2: 5 E96 = 68: D = 2E: @? H2D HC: EE6? AC:> 2C: = J 7 @ CA @ =: E: 42 = 82 😕 2? 5 H2D =: <6 = JE @> 2 <6:? 7 = 2E: @? H @ CD6]k ^ Am

kAm “xEVD 8 @:? 8 E @ 36 2 BF: 4 @ C6 AC6DDFC6 2? 5 A2 😕 @? A6 @ A = 6 H9 @ 2C6? @E 8 @:? 8 E @ 36 23 = 6 E @ 562 = H: E9: E]]]](6VC6 A @ FC:? 8 82D @? 2 C @ 2C 😕 8 7: C6]”k ^ Am

kAms6> @ 4C2E: 4 # 6A]r9C: DE:? 6 r92? 5 = 6C @ 7 {@D p = 2> @D[ 4@DA@?D@C @7 E96 E2I C632E6 A=2?[ D2JD DE2E6 A2J>6?ED H@F=5 36 DE2886C65 @G6C E96 DAC:?8[ DF>>6C 2?5 72== E@ 2G@:5 AC652E@CJ AC:46 9:<6D]k ^ Am

kAm ‘@ E6CD 2C6? VE? 646DD2C: = J DH2J65 3J E2I C632E6D[ D2:5 s6>@4C2E:4 w@FD6 $A62<6C qC:2? t8@=7]k ^ Am

kAm “x C62 == J 5 @? ‘E E9:? 6 @? 6 D9 @ F = 5 36 6 = 64E65 8 @ G6C? @C @? E96 32D: D @ 7 2 E2I C632E6[Q D2:5 t8@=7[ H9@ 😀 ?@E D66< C66=64E:@?] Q (6’C6 8 @:? 8 E @> 2 <6 E96 C: 89E 564: D: @? 7 @ C E96 A6 @ A = 6 @ 7 E96 DE2E6 8: G6? E96 64 @? @>: 4 4: C4F> DE2? 46D]”k ^ Am

kAms6> @ 4C2E: 4 DE2E6 # 6A]s](2? 52 y @ 9? D @?[ 2 }2G2;@ EC:32= >6>36C 7C@> #69@3@E9[ 6?5@CD65 E96 :?7=2E:@? A2J>6?ED 3J :?G@<:?8 E96 G2DE 5C:G:?8 5:DE2?46D 36EH66? 4@>>F?:E:6D @? E96 }2G2;@ }2E:@? 😕 ?@CE9H6DE6C? }6H |6I:4@ – 2?5 E96 6IA6?D6 @7 23CFAE 492?86D 😕 7F6= AC:46D]k ^ Am

kAm „% 9 @ D6 2C6 2 = @ E @ 7>: = 6D[” D96 D2:5] „% 96 AC: 46 E28 368:? DE @ 255 FA]“ k ^ Am

kAm | @DE} 6H | 6I: 4 @ E2IA2J6CD 2 = C625J 2C6 5F6 E @ C646: G6 2 D6A2C2E6 Liūdnas_ C632E6 7C @> E96 DE2E6:? yF = J[ H:E9 E96 6I4=FD:@? @7 FAA6C:?4@>6 :?5:G:5F2=D H9@ 62C? Sfd[___ @C >@C6 2??F2==J[ @C 9@FD69@=5D 62C?:?8 S`d_[___ 2?5 FA] <2H> 2 <6CD 2 = D @ C646? E = J 2AAC @ G65 2? 2 ? F2 = 49: = 5 E2I 4C65: E @C C632E6 @ 7 36EH66? Liūdna 2? 5 S`fd A6C 49: = 5 56A6? 5:? 8 @? 9 @ FD69 @ = 5:? 4 @> 6]k ^ Am

kAm% 96:?: E: 2E: G6 D6ED 2D: 56 Sa_>: ==: @? 😕 A2J> 6? ED @? 2 7: CDE 4 @> 6[ 7:CDED6CG6 32D:D 7@C A6@A=6 H9@ 5@?VE 7:=6 E2I C6EFC?D 3642FD6 E96J 5@?VE >2<6 6?@F89 >@?6J] % 92E AC @ G: D: @? : D 2:> 65 = 2C86 = J 2E E96 6 = 56C = J]k ^ Am

kAm $ E2E6 E2I @ 77: 4: 2 = D? @ E65 E92E E96 AC @ A @ D65 E2I C632E6D H @ F = 5 36 2G2: = 23 = 6? @E @? = JE @ &]$]4: E: K6? D 3FE 2 = D @ F? 5 @ 4F> 6? E65: >>: 8C2? ED H9 @ 7: = 6 E2I6D FD:? 8 2 DF3DE: EFE6 E2I: 56? E: 7: 42E : @? ? F> 36C 7C @> E96 x # $]k ^ Am

kAm: 68: D = 2E @ CD 2 = D @ 2C6 C63 @@ E:? 8 2 G6E @ 65 3: == 4 @? E2:?:? 8 Sd_>: ==: @? 😕 A6E AC @; 64ED C2? 8:? 8 7C @> 7 @@ 5 32? >:? 6 4 = 62? FA 2? 5 5 @> 6DE: 4 G: @ = 6? 46 D96 = E6CD][F; 2? vC: D92> 92D 42 == 65 7 @ C 8C62E6C EC2? DA2C6? 4J:? DA6? 5:? 8 C6BF6DED 3J = 68: D = 2E @ CD]k ^ Am

Autorių teisės 2022 The Associated Press. Visos teisės saugomos. Šios medžiagos negalima skelbti, transliuoti, perrašyti ar platinti be leidimo.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.